Egipskie Znaki Zodiaku

Chociaż starożytni Egipcjanie mieli ogromną wiedzę na temat dwunastu znaków
zodiaku, tak naprawdę ich nie wymyślili; popularne jest przekonanie, że znaki
zodiaku należą do starożytnych Babilończyków, podczas gdy Egipcjanie pochowali
znaki od Greków podczas słynnego okresu ptolemejskiego.
Egipcjanie zróżnicowali swój system zodiakalny, przypisując im kształty inne niż
powszechnie stosowane obecnie.
Select Page a
Astrologia starożytnego Egiptu
W klasycznym egipskim kalendarzu miesiące są podzielone na trzy podsekcje
zwane „dziesięcioleciami”, każda z dziesięcioma różnymi dniami. Starożytni
Egipcjanie stworzyli system dekanów, które są tak naprawdę słynnymi gwiazdami,
takimi jak Syriusz i Orion; spiralny wzrost tych gwiazd odpowiada pierwszemu z 36
kolejnych dekad. Każdej jednej nocy sekwencja dwunastu dekanów rośnie i taka
sekwencja może pomóc w liczeniu godzin.
Egipskie znaki zodiaku faraona
Thot
Od 29 sierpnia do 27 września
Horus
29 września – 27 października
Wadjet
Od 28 października do 26 listopada
Sekhmet
27 listopada – 26 grudnia
Snks
27 grudnia – 25 stycznia
Shu
26 stycznia – 24 lutego
Izyda
25 lutego – 26 marca
Ozyrys
27 marca – 25 kwietnia
Amun-Ra
26 kwietnia do 25 maja
Hathor
26 maja do 24 czerwca
Feniks
25 czerwca – 24 lipca
Anubis
25 lipca do 28 sierpnia
Tradycyjne egipskie znaki zodiaku
Nil
1-7 stycznia, 19-28 czerwca, 1-7 września, 18-26 listopada
Amun-Ra
8–21 stycznia, 1–11 lutego
Mut
22-31 stycznia, 8-22 września
Geb
12-29 lutego, 20-31 sierpnia
Ozyrys
Early Egyptians halved the day into temporal hours, whose total length relied
upon the exact time of the year. A typical summer hour along with longer period
of day light, should be longer than that of a typical winter day. Surprisingly,
Egyptians were the rst people, who divided the standard day into 24 temporal
hours and after this invention, Egyptians used the hours of the day, to create
astronomical charts and drawings.
The ancient Egyptians calculated the time, by using a number of tools and
instruments, especially the shadow clock (these became the subsequent sundials
of Romans and Greeks). Early shadow cocks of Egypt based its measurement of
1-10 marca, 27 listopada-18 grudnia
Izyda
11-31 marca, 18-29 października, 19-31 grudnia
Thot
1-19 kwietnia, 8-17 listopada
Horus
20 kwietnia – 7 maja, 12-19 sierpnia
Anubis
8-27 maja, 29 czerwca-13 lipca
Seth
28 maja – 18 czerwca, 28 września – 2 października
Bastet
14-28 lipca, 23-27 września, 3-17 października
Sekhmet
29 lipca-11 sierpnia, 30 października-7 listopada

Wcześni Egipcjanie zmniejszyli ten czas o połowę, a jego całkowita długość
zależała od dokładnej pory roku. Typowa godzina letnia wraz z dłuższym okresem
światła dziennego powinna być dłuższa niż typowy zimowy dzień. Zaskakujące, że
Egipcjanie byli pierwszymi ludźmi, którzy podzielili standardowy dzień na 24
godziny czasowe, a po tym wynalazku Egipcjanie wykorzystali godziny dnia do
stworzenia astronomicznych map i rysunków.
Starożytni Egipcjanie obliczali czas, używając szeregu narzędzi i instrumentów,
zwłaszcza zegara cienia (stały się one późniejszymi zegarkami rzymskimi i
greckimi). Wczesne kurki cienia Egiptu oparły swój pomiar czasu na sprawdzeniu
1-10 marca, 27 listopada-18 grudnia
Izyda
11-31 marca, 18-29 października, 19-31 grudnia
Thot
1-19 kwietnia, 8-17 listopada
Horus
20 kwietnia – 7 maja, 12-19 sierpnia
Anubis
8-27 maja, 29 czerwca-13 lipca
Seth
28 maja – 18 czerwca, 28 września – 2 października
Bastet
14-28 lipca, 23-27 września, 3-17 października
Sekhmet
29 lipca-11 sierpnia, 30 października-7 listopada
cienia z baru przecinającego cztery charakterystyczne znaki, które reprezentowały
godzinną przerwę zapoczątkowaną od dwóch godzin do dnia. Za pomocą tego
narzędzia trudno było jednak zaobserwować ruch słońca i gwiazd. Dlatego
Egipcjanie wymyślili inne genialne narzędzie o nazwie zegar wodny lub clepsydra
do pomiaru czasu. Egipt zapewnia jedne z najlepiej zachowanych zegarów
wodnych w świątyni w Karnaku, pochodzących z XV wieku pne.
Jednak czasowe godziny dnia były mało przydatne dla astronomów tego dnia.
Około 127 rpne Hipparch z Nicei zaproponował podzielenie dnia na 24 godziny
równonocy. W kolejnych dniach metoda podziału dnia stała się dokładniejsza i
dokładniejsza, gdy inny lozof z Aleksandrii, Klaudiusz Ptolemeusz, podzielił
godzinę równonocy na 60 minut. Egipski wpływ astronomiczny rozciągał się na
imperia greckie i rzymskie, kiedy Klaudiusz Ptolemeusz opracował obszerny
katalog ponad dwóch tysięcy gwiazd i czterdziestu ośmiu konstelacji.
Egipcjanie mają również bardzo sprawny system zodiakalny, który zapewnia
doskonałą prognozę i osobiste przeznaczenie:
Egipskie znaki zodiaku
Thot
Egipski znak zodiaku Thota
Miesiąc Thot (używany po wpływach Grecji): od 29
sierpnia do 27 września
Traditional Dates (based on the Decans): April 1-19 and
November 8-17
Also known as: Tehuti, Djehuti
Thoth is the God of Wisdom and Learning, The God of Divine Words and the Lord
of Books people born under this deity are excellent in solving their problems and
skilled at organizing things and events. Nevertheless, they can forego anything in
exchange for a better oer. Thoth people are seasoned, original and authentic. At
times they are very rash, impatient and hasty.
Qualities: Resourceful, creative, balanced, honest, enterprising, helpful, wise,
enthusiastic, modest, clear-sighted.
Profession: Teachers, actors and lawyers
Colors: Sky Blue, White
Planets: Moon, Mercury
Spirit Allies: Hathor, Ma’at, Isis, Seshet
Compatible Signs: Bastet, Isis
More about God Thoth
Horus
The Egyptian Zodiac Sign of Horus
The Month of Horus (used after the Greek inuence):
September 29 to October 27
Traditional Dates (based on the Decans): Apr 20-May 7,
Aug 12-19
Also known as: Haroeris, Haru-Er
Horus is the God of the Sky and the Shining Sun. The people, who are born under
this sign are courageous, daring and aggressive. Horus people are optimistic,
social, and extremely motivated to achieve their goals. They want to achieve the
best of life. However, they could be unrealistic, stubborn and extremely reluctant
to face others. Family is very important to people born under the Horus Zodiac
sign and they tend to place the needs of their loved one’s before their own.
Qualities: Charismatic, intense, intelligent, courageous, impatient, strongwilled, understanding, vengeful, stubborn, strong, inuential.
Profession: Politics and Press
Color: Red
Planets: Moon, Sun
Compatible Signs: Bastet, Geb
More about God Horus
Wadjet
The Egyptian Zodiac Sign of Wadjet
The Month of Wadjet (used after the Greek inuence):
October 28 to November 26
Traditional Dates (based on the Decans): none
Also known as: Wadget, Uto, Buto, Edjo, Uachet
Wadjet is the Goddess of the Royal Cobra and is the symbol of wisdom and
knowledge. She is also known as the Serpent Goddess of Justice, Time, Heaven
and Hell. Those born under this sign are very rational, cautious, careful, helping,
ambitious and self-reliant. Wadjet people are very strong and loyal to family
members and family values. Their weaknesses are pessimism, unsociable, miserly
and extremely haughty. People born under the Egyptian zodiac sign of Wadjet
are very loyal to their beliefs and very giving to those around them.
Qualities: Loyal to family values, pessimistic, cautious, ambitious, careful,
helping.
Professions: Engineers, contractors, architects, editors and those who work in
the eld like supervisors.
Color: Gold
Plant: Papyrus (diet plant)
Spirit Allies: Nekhebet, Isis, Horus, Anubis, Ra.
Sekhmet
The Egyptian Zodiac Sign of Sekhmet
The Month of Sekhmet (used after the Greek inuence):
November 27 to December 26
Traditional Dates (based on the Decans): Jul 29-Aug 11,
Oct 30-Nov 7
Also known as: Sachmis, Sachmet, Sakhet, Sekmet, Sakhmet, Sekhet
More about Goddess Sekhmet
Sekhmet is the Goddess of War and Vengeance. Those who are born under this
Egyptian zodiac sign are mentally brilliant, imaginative and optimistic. They are
extremely jovial and talkative with people. They are witty and accommodating and
their strengths lie in their hospitable character. Sekhmet people are honest,
sensitive and good in business. Their weaknesses are anger, impatience,
argumentative and are characterized by their lack of indulgence, their
uncompromising side and their sense of values.
Qualities: Optimistic, strong moral compass, cheerful, principled, protective,
destructive, honest, sensitive, imaginative, angry, impatient, vengeful.
Color: Red
Planet: Sun
Spirit Allies: Ptah
Compatible Signs: Bastet, Geb
Sphinx
The Egyptian Zodiac Sign of Sphinx
The Month of Sphinx (used after the Greek inuence):
December 27 to January 25
Traditional Dates (based on the Decans): none
Also known as: Isphinx, Phix
Sphinx is the guardian of treasure and he can change his shape as when the
situation demands. They are chameleon-like and can adjust to any dicult
situations. Their strengths are sternness and shrewdness accompanied by a trait
of self-discipline and sensibility. They are also serious and discreet at times. They
could be overtly proud, haughty and impatient in making decisions.
Qualities: Sensible, highly disciplined, adaptable, discreet, discerning, witty,
humorous, proud, haughty.
Profession: They can t any occupation that is in the self-employment category.
Color: Red, White, Pink
Shu
The Egyptian Zodiac Sign of Shu
The Month of Shu (used after the Greek inuence):
January 26 to February 24
Traditional Dates (based on the Decans): none
Also known as: Su
Patron of: Wind and Air
Shu is the god of Wind and Air. Those who belong to this sign are highly creative
and ingenious. They are also extremely successful in their profession. Their
strengths lie in the fact that they are humorous, principled and straight
forwardness. Their weaknesses are hesitancy and procrastinating.
Qualities: Creative, talented, successful, afraid, conscientious, hesitant,
humorous, warm-hearted, principled.
Profession: social work, charity, agriculture, care and hospitality sectors and
counseling
Colors: Violet, Purple
More about God Shu
Isis
The Egyptian Zodiac Sign of Isis
The Month of Isis (used after the Greek inuence):
February 25 to March 26
Traditional Dates (based on the Decans): Mar 11-31, Oct
18-29, Dec 19-31
Also known as: Aset, Ast, Au Set
Patron of: Motherhood, Love, Magic, Medicine, Disipline
The goddess Isis is the deity of discipline. People born under this sign are
honorable, proud and idealistic. They are also very logical and intuitive. People
under the inuence of Isis are mostly calm, generous and optimistic. Their
strength lies in being active and self-reliant. Isis people are also quite popular
among their friends and are very good communicators. Their weaknesses are
extreme obsession and withdrawing, when the chips are down.
Qualities: Ambitious, dedicated, passionate, active, respectable, honorable,
condent, outspoken, idealistic, intuitive, logical, generous.
Profession: Photography, arts and advertisement
Colors: Red, Orange, Gold, Black, Blue
Planets: Moon, Earth, Uranus
Compatible Signs: Thoth, Osiris
More about Goddess Isis
Osiris
The Egyptian Zodiac Sign of Osiris
The Month of Osiris (used after the Greek inuence):
March 27 to April 25
Traditional Dates (based on the Decans): Mar 1-10, Nov
27-Dec 18
Also known as: Usiris, Ausar, Auser
Osiris is the god of the underworld. Those who take their birth under this sign are
extremely perplexing and misunderstood. Their strengths are dynamism,
intelligence, smartness and enterprising. Their only weakness is that they try to
avoid responsibility. These people are good in teaching and selling. Osiris
people are optimistic, positive and passionate about their future and therefore
excellent with starting new endeavors. They are independent and natural born
leaders.
Qualities: Direct, enthusiastic, helpful, adventurous, condent
Profession: Business Owner
Colors: Green, Black, Yellow
Planets: Pluto, Sun
Animal: Bull
Compatible Signs: Isis, Thoth
More about God Osiris
Amun-Ra
The Egyptian Zodiac Sign of Amun-Ra
The Month of Amun-Ra (used after the Greek inuence):
April 26 to May 25
Traditional Dates (based on the Decans): Jan 8-21, Feb 1-
11
Also known as: Amon, Ra, Amun, Amun Ra, Ammon
Patron of: Gods, Wind
Amun is the god of construction. Those who belong to this sign are strong, rm,
athletic and hard working. Their strengths are strong will power, courage, and
self-condence. They are also excellent leaders and organizers. Their known
weaknesses are intolerance and anger. They can excel in nancial related
professions.
Qualities: Helpful, generous, successful, loving, powerful, warm
Colors: Yellow, Orange
Planets: Saturn, Sun
Animal: Ram, Goose, Bull, Snake
Compatible Signs: The Nile, Horus
More about God Amun Ra
Hathor
The Egyptian Zodiac Sign of Hathor
The Month of Hathor (used after the Greek inuence):
May 26 to June 24
Traditional Dates (based on the Decans): none
Patron of: Love, Sky, Sun, Mirth
Hathor is the goddess of both sky and the earth. Those
people who are born under this sign are expressive, loving and caring. Their main
strengths are romanticism and charm. They could be envious, jealous and hating
at times. They will excel in professions like social work, show arts, painting and
communication.
Qualities: Charming, healing, sensual, romantic, protective, cunning, beautiful
Color: Red
Planets: Pluto, Sun
Animal: Cattle, Vulture, Snake, Goose
More about Goddess Hathor
Phoenix
The Egyptian Zodiac Sign of Phoenix
The Month of Phoenix (used after the Greek inuence):
June 25 to July 24
Traditional Dates (based on the Decans): none
It is the bird of life, energy and resurrection. These people use any opportunities
to emerge successful in their life. Their strengths are optimism, exibility and
caring for others. Their weaknesses include isolation, sedentary, stubborn and
unrealistic. They can excel in professions like self-employment and other similar
challenging jobs.
Qualities: Optimism, determined, exible, caring, adventurous, strong,
stubborness.
Animal: Lyrebird
Anubis
The Egyptian Zodiac Sign of Anubis
The Month of Anubis (used after the Greek inuence): July 25 to August 28
Traditional Dates (based on the Decans): May 8-27, Jun
29-Jul 13
Also known as: Inpu, Anpu Ienpw, Imeut
Patron of: the Dead, Death, Funerals
Anubis is the deity of underworld. It is probably the most
determined and tolerant of all signs. People who are born under this sign are self
reliant, self-condent and ability to carry out any tasks. They are extremely
sympathetic, generous, loving, aectionate and caring. Their weakness could be
that people may take them for a ride at times. Anubis people are very generous,
creative and generous. Their emotions are sometimes intense, authoritative and
unpredictable.
Qualities: Protective, truthful, honest, intelligent, cunning, sympathetic
Profession: Advertising, Fashion
Colors: Crimson, Sienna
Planets: Mercury
Animals: Antelope, Dog, Jackal
Compatible Signs: Bastet, Isis
The Nile
The Egyptian Zodiac Sign of The Nile
Traditional Dates: Jan 1-7, Jun 19-28, Sep 1-7, Nov 18-26
Also known as: Goddess who saved the Nile
Patron of: The Nile
Description: Nile people are very determined, passionate and peaceful people.
They are leaded by their dreams and passions and bring harmony where ever
they go. They are very analytical and are great with details. Their openmindedness makes them well liked, they treat all walks of life equal and help
anyone in need of a helping hand.
Qualities: Nurturing, Protective, Cautious, Peaceful, Logical, Practical
Colors: Red, Blue
Compatible Signs: Amun Ra, Seth
Mut
The Egyptian Zodiac Sign of Mut
Traditional Dates: Jan 22-31, Sep 8-22
Also known as: Maut, Mout
Patron of: Sky, Creation
Description: If your Egyptian astrological sign is Mut you
have a great vision and how you want to life your life. You are determined and
focused on making your dreams come true. Mut people are often sensitive and
shy and keep their true feelings hidden from those around them. Only when they
get to know someone really well they will open up and show who they really are.
Mut people are generous, logical, charming, patient and practical.
Qualities: Ironic, Focused, Determined, Shy, Patient, Charming
Colors: Red, Brown
Compatible Signs: Amun Ra, Thoth
More about God Mut
Geb
The Egyptian Zodiac Sign of Geb
Traditional Dates: Feb 12-29, Aug 20-31
Also known as: Qeb, Keb, Seb, Kenken-wer
Patron of: Earth
Description: People born under Geb are reliable, honest and caring with with their
families and friends. Their personality is friendly, endearing and authentic which
makes them well liked. Geb People trust their intuition and feelings and have
strong sense about about things. They can be shy, sensitive and and introverted,
negative things can get to them easily.
Qualities: Fertility, Justice, Beginnings, Sensitive, Proud, Grounding, Danger,
Modest
Profession: Judge, Legal, Law Enforcement
Colors: Violet, Rose
Planets: Earth
Animal: Goose, Crocodile
Compatible Signs: Horus and Seth
Seth
The Egyptian Zodiac Sign of Seth
Traditional Dates: May 28-Jun 18, Sep 28-Oct 2
Also known as: Set, Sutekh, Setesh
Patron of: Desert, Chaos, and Disorder
Description: Sometimes portrayed as a hero, but most often portrayed as the
villain in Egyptian Mythology. Seth is responsible of killing his brother Osiris. Not
once, but twice.
If you are born under this sign you are a free spirit, that does not like to be held
back. You are seeking change and new adventures that oer you new challenges
in life. You dislike any kind of routine and like to try new things and go to new
places.
Seth people are natural leaders and strive to exceed in everything they do. No
challenge is too big for a Seth. You are very determined and persistent in pursuing
your goals and dreams and will not give up until they are accomplished.
Qualities: Perfection, impulsive, challenges, darkness, weather, deceit, envy.
Colors: Turquoise-blue, Red
Planets: Mars
Animal: Scorpion
Compatible Signs: Geb and The Nile
More about God Seth
Bastet
The Egyptian Zodiac Sign of Bastet
Traditional Dates: Jul 14-28, Sep 23-27, Oct 3-17
Also known as: Baast, Ubaste, Baset
Patron of: Cats, Joy, Magic, Protection, Dance, Music and
Love
Description: Bastet is known to oer protection to children, mothers and women
in general. She also serves as a matron of healers, sorcerers and magicians.
You are searching for harmony, peace and balance in your life and dislike any
kind of confrontations, chaos, and stressful situations.
As a Bastet it is easy for you to put others needs above your own and lend a
helping hand whenever you see need. You are not only loyal in romantic
relationships but also with family and friends. You can be truly counted on.
Bastets can be sensitive, vulnerable and emotional, but at the same time very
protective over those they love.
Qualities: Clairvoyance, intuition, kindness, anxiety, protection, security, truth,
fertility, generosity, animals, comfort, equilibrium.
Profession: Occult or metaphysics
Colors: Yellow, grey, green
Planets: Sun and Moon
Animal: Domestic cats
Compatible Signs: Sekhmet, Horus
Note: The Louvre Museum has a zodiacal arrangement procured from the ceiling
of a chapel of the great temple of Denderah and dated to the year 50BC of the
Egyptian Roman period.
Credits:
“Shu” by Je Dahl – Own work. Licensed under Creative Commons AttributionShare Alike 3.0-2.5-2.0-1.0 via Wikimedia Commons –
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shu.svg#mediaviewer/File:Shu.svg
“Hathor” by Je Dahl – Own work. Licensed under Creative Commons AttributionShare Alike 3.0-2.5-2.0-1.0 via Wikimedia Commons –
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hathor.svg#mediaviewer/File:Hathor.svg
“Bennu bird” by Je Dahl – Own work. Licensed under Creative Commons
Attribution-Share Alike 3.0-2.5-2.0-1.0 via Wikimedia Commons –
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bennu_bird.svg#mediaviewer/File:Bennu
_bird.svg
“Mut” by Je Dahl – Own work. Licensed under Creative Commons AttributionShare Alike 3.0-2.5-2.0-1.0 via Wikimedia Commons –
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mut.svg#mediaviewer/File:Mut.svg
“Bastet” by Gunkarta – Own work. Licensed under Creative Commons AttributionShare Alike 3.0 via Wikimedia Commons –
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bastet.svg#mediaviewer/File:Bastet.svg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *